Port Solidarności — chętnych do budowy nie brakuje

Na wykonawcę przy pracach przygotowawczych zgłosiło się aż dwadzieścia sześć firm z całego świata. Znaleźli się wśród nich krajowi liderzy oraz duże firmy między innymi z Turcji czy Hiszpanii. Cała wartość zamówienia szacowana jest na ponad 1,7 mld zł.

Prowadzone jest postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest wyłonienie ośmiu wykonawców, którym to CPK zleci poszczególne zadania. Zamówienie polega na pracach przygotowawczych przy budowie lotniska takich jak: realizacja obiektów tymczasowych, niwelacja gruntu, rozbiórki, zagospodarowanie terenu budowy, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej czy inne prace, które nie wymagają projektu.

Ostatnie formalności muszą zostać dopełnione przed zakończeniem postępowania, aby wszystko działało zgodnie z prawem zamówień publicznych. Mogą zostać złożone odwołania, które wpłyną bezpośrednio na przedłużenie się postępowania. Podpisanie umowy ramowej z każdą z wybranych firm będzie zwieńczeniem projektu.

Fot.: CPK.pl